Araç Kiralama Sözleşmesi

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşme ile kiralayan HMK KONUT YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  (Bundan böyle HMK KONUT YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ) bu kira sözleşmesinde tanımlanan vasıtayı (bu sözleşmede vasıta olarak belirtilecektir.) Adı ve adresi geçen kiracıya kiralamıştır. Kiracı, vasıtayı bu sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak kullanmayı, kiralama süresi dönüş istasyonu vs. kira ücretini ödemeyi ve yürürlükte olan genel kiralama koşullarını kabul etmeyi beyan ve taahhüt eder. Sözleşmeyi imzalamakta kiracı şahsına ait ve şahsından kaynaklanan tüm yükümlülükleri kabul etmiş olur. Kiracının beyan ettiği adrese yapılan tüm bildirimler geçerli sayılacaktır.
 
1-) Kiracı aracı, araca ait tüm belgeler, aksesuar avadanlıkları, yedek lastiği ile birlikte teslim aldığı gibi araç kiraladığı istasyona veya sözleşmede belirtilen başka bir yerdeki Kiraya Veren ofisine iade edecektir. Kiracı, kiralanan aracın kullanımı sürecinde talep edeceği bebek koltuğu, navigasyon cihazı vb. ilave hizmet ve donanımların Kiraya Veren tarafından bildirilecek ek kira bedelini de işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak ödemek zorundadır.Kiracı, süre uzatımına ilişkin Kiraya Verene başvuracak ve onayı alınacaktır. Aracın kiralama sonrası çıkış yapacağı Replease biriminden 5 kilometreye kadar teslim alınması ve/veya teslim edilmesi ücretsizdir. 30 km’ye kadar olan mesafelerde teslim alma ve/veya teslim etme hizmeti 60-TL hizmet bedeline tabi olup, 30km’den uzak mesafelerde yapılacak teslim alma ve/veya teslim etme hizmeti hiçbir şekilde verilmemektedir. Mesafeli teslim alma ve/veya teslim etme hizmeti tamamen Kiraya Verenin inisiyatifinde Kiraya Veren bu hususta hiçbir şekilde bedeli ödenmek istense dahi zorlanamaz.  
 
2-Kiracı söz konusu vasıtayı hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam ve iyi durumda aldığını, aldığı vasıtada hiçbir hasar ya da kaza izi bulunmadığını kabul eder.(Kira sözleşmesinde belirtilenler dışında)
 
3-Kiracı tarafından kullanılan ve yukarıda belirtilen vasıta yasal limitler dahilinde KASKO sigortası şartları ile korunmuştur. Vasıta ayrıca kiraya veren tarafından maddi hasar, yangın ve hırsızlığa karşı sigortalanmıştır. Kiracının sorumluluk şartları vasıtanın dahil olduğu gruba göre değişmektedir. Bu bilgiler fiyat listesinde verilmiştir. Sorumluluk kiracı tarafından vasıtanın ait olduğu gruba göre belirlenen gün başına ek bir ücret ödenmesi ile kaldırılabilir. Ancak kiracı vasıtanın ya da karoserinin üst kısmında darbeler sonucu (köprü, balkon yada yukarı mesafede bulunan her nesne tarafından) oluşan hasar bedellerini kaza sigortasını kabul etse dahi ödemekte yükümlüdür. Kiracı hasar sorumluluk sigortasını-CDW kabul etmiş olmasına rağmen aşağıda belirtilen koşullarda vasıtanın zarar görmesi durumunda hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin giderleri kabul eder.
 
a)        Kaza anında alkollü veya uyuşturucu etkisi altında ise,
b)        Yasal hız sınırlarının aşıldığı durumlarda (kaza raporunda kazanın hız nedeni ile meydana geldiğinin belirtilmesi)
c)        Trafik kaza zaptının ve alkol raporunun alınmadığı durumlarda
d)        Trafik yasalarına aykırı vasıta kullanması halinde

4- Vasıta aşağıdaki açıklanan şekilde kullanılmayacaktır.

a)        Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu veya mal taşımasında
b)        Herhangi bir vasıta ya da bireyleri çekmekte veya itmekte
c)        Gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya diğer gayri kanuni işlerde
d)        Alkol veya uyuşturucu bir madde almış kişi tarafından
e)        Ek sürücü olarak belirlenmeyen üçüncü şahıslar tarafından
f)         Motorlu sporlarda (yarış sürat tayini ralli, sağlamlık ve hız denemeleri dahil )
g)        Vasıtaya zarar verecek şekilde yükleme haddini aşacak yük veya eşya taşımasında
h)        Araçların marka ve modellerini dikkate alarak kiralama amacına uygun olmayan yer ve şartlarda *( arazi, dağlık arazi, kum, bataklık, dere yatağı, vs. gibi) ve amaçları dışında teknik yapılanma ve tahammül güçlerine uygun olmayan yer ve yollarda, kısaca olağandışı şartlarda
 
5-Vasıtanın kullanımı
 
a)        Kiracının ekonomi segmenti araçlarda 21 yaşını doldurmuş ve en az 1 yıllık ehliyet sahibi olması, orta segment araçlarda 23 yaşını doldurmuş ve en az 2 yıllık ehliyet sahibi olması, üst segment araçlarda ise 25 yaşını doldurmuş ve en az 3 yıllık ehliyet sahibi olması gerekmektedir. Ehliyet numarasını mutlaka belirtmelidir.
b)        Sürücü genel kiralama ve koşulları broşüründe belirlenen yaş sınırını geçmiş olmalıdır.
c)        Vasıta kiracı tarafından kira başlangıcında sözleşme üzerine isimleri kayıt ettirilen (a).(b) maddelerinde tanımlanan sürücü ile ilgili koşullara da uyan şahıslar tarafından kullanılabilir.
 
6- Kiracı kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin bu kontratın tüm koşullarına uymasına tamamen sağlamakta yükümlüdür. Aksi halde gerek Kiraya Veren gerekse de üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zarardan münhasıran Kiracı sorumludur.
 
7- Kiralama süresi minimum 24 saat (1 gün) olup bu süreden daha kısa kiralamalarda kira ücreti bir gün olarak hesaplanıp tahsil edilecektir. Kiracı, geçerli fiyat tarifesindeki günlük kira ücretinin kira gün sayısı üzerinden hesaplanan kira ücretini peşin olarak nakden ve defaten ödemeyi,
 
a) 3 saate kadar olan gecikmelerde her saat için günlük kira bedelinin 1/3 ü oranında, 3 saati aşan gecikmelerde ise 1 günlük kira ücretini,
b) Kiracı imzasını atarak kabul ettiği seçenekli maddelerin Hasar Sorumluluk Sigortası-CDW, araç hırsızlık teminatı-TP (Aracın çalınması ile sigortanın ödemeyi yapması arasında geçen sürede doğan "iş kaybı tazminatını" teminat altına alır) ve Tam Sigorta Hizmet-SCDW (CDW, TP ve LCF hizmetlerini kapsar) bedellerinin kiralama sonunda çıkabilecek tek yön ücretini ve kanunen uygulanan vergileri vasıtayı dolu depo teslim aldığından kiralama sonunda dolu depo ile teslim etmemesi durumunda eksik yakıt bedelinin %25’i oranında hizmet bedeli ile birlikte belirtilen yakıt tutarını,
c) Kiralama sonunda ortaya çıkabilecek ve Kiraya Veren tarafından aracın teslim edileceği bölgeye göre tarifelendirilecek tek yön ücretini,
d) Yakıt, otoyol geçiş ücretleri, her türlü park, araç çekme bedeli ve ulaşım masrafları ile kiralananın kullanılmasına yönelik her türlü yan gider, masraf ve kiralananın Kiracıya tesliminde doğacak her türlü masraflar münhasıran Kiracıya ait olduğundan bu kapsamdaki tüm bedelleri, 
e) Cam-Far kırılması ve Lastik hasarlarını (LCF)
f) Kiracı kaza yaparsa CDW kabul etmediği takdirde sorumlu olduğu miktarı(Ekonomik grup araçlarda 750-TL, Orta grup araçlarda 1.000-TL, Üst grup araçlarda 1.500-TL),
g)Ancak kaza durumunda kiracıya alkol, uyuşturucu ya da başka nedenden dolayı  (genel trafik kurallarına uyulmaması) ceza verilmişse kiraya veren kiracıdan kazadan dolayı oluşan hasarın tamir bedellerini, kazadan dolayı meydana gelen tüm masrafları, tazminatı ile isteme hakkını kazanır. Kiralama başlangıcında kiralamanın yaklaşık tutarına karşılık bir ön ödeme kiracıdan istenir.
h) Kiracının kirası altındaki oto çalınırsa araç hırsızlık teminatını (TP) kabul etmediği taktirde aracın çalınması ile sigortanın ödemeyi yapması arasında geçen sürede doğan "iş kaybı tazminatını" ödemekle yükümlüdür.
 
8- Kiracı ödemeleri kiralama süresinin başlangıcında kredi kartı, nakit veya voucher ile yapacaktır. Kiracı kira bedelinin, sözleşme kapsamındaki diğer bedellerin ve yasal ödemelerin ödenmemesi durumunda hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren bedellerin muaccel olacağını ve fatura tarihinden itibaren aylık %5(yüzde beş) temerrüt faizi ile birlikte ödeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.  Kiralama başlangıcında kiralamanın başlangıç tutarına karşılık bir ön provizyon, Kiracının kredi kartından bloke edilecektir. Kiracı ön provizyon ile oluşan kira bedeli, her türlü trafik cezası, otoyol kaçak geçiş ücreti, park ücreti, araç çekme bedeli ve tüm hasar zarar bedellerinin kredi kartından tahsiline hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.
 
9- Aracın Kiracıya tesliminden sonra ilgili araca kesilen ve Kiracı tarafından ödenmeyen trafik cezaları, otoyol kaçak geçiş ücretleri, park ücreti, araç çekme bedeli gibi tüm ödemeleri ilgili ödemeler Kiracı ve/veya ilgili makamlar tarafından Kiraya Verene bildirilmesi halinde yasal süresi içerisinde yasal indirimlerden faydalanmak adına Kiraya Veren bu ödemeleri yapabilir. Bu ödemelerin Kiraya Veren tarafından yapılması halinde ödeme tutarlarına ek olarak her işlem için 20(yirmi)TL hizmet bedeli Kiracıdan tahsil edilecektir. Bu tahsilat Kiraya veren tarafından hizmet bedeli ile birlikte bloke provizyon bedelinden derhal tahsil edilebileceği blokaj bedelinin yeterli olmaması durumunda Kiracı ilk yazılı bildirim üzerine derhal, ayrıca mahkeme kararı gerekmeksizin Kiraya Verenin ödemek durumunda kaldığı bedeli hizmet bedeli ile birlikte ödemeyi peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.  
 
10- Kiracının ön rezervasyon yaptırmış olsa dahi kiralama esnasında kendi adına düzenlenmiş bir kredi kartına sahip olmaması ve/veya kredi kartı limitlerinin kira bedeli, ön provizyon ve blokeye yetersiz olması durumunda Kiracıya kiralama yapılmayacak eksik kalan limitin veya kira ücretinin üçüncü kişinin kartlarından çekilmesi Kiracı tarafından teklif edilse dahi kendisine hiçbir şekilde kiralama yapılmayacaktır. Ön rezervasyon nedeniyle kiracı hiçbir şekilde zarara uğradığından bahisle Kiraya Vereni araç kiralamaya zorlayamaz ve hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.
 
11- Kiracıya ait kredi kartından, kiraladığı aracın grubuna göre değişmekle birlikte, ekonomik grup araçlar için en az 750-TL, orta grup araçlar için en az 1.000-TL ve üst grup araçlar için en az 1.500-TL tutarında ön provizyon bloke edilebilir. Gerektiğinde üst segment araçlar Kiracıya ait farklı bankaların iki ayrı kredi kartlarının her birinden en az 1.500-TL provizyon bloke edilecektir. Provizyon bloke edilecek tutarlar alt limit olarak belirlenmiş olup bu rakamların üstünde blokaj bedelleri Kiraya Veren tarafından talep edilebilir. Araç segmentlerinin belirlenmesinde tek söz sahibi Kiraya veren olup Kiraya verenin blokaj bedelleri ve araç segment belirmesi hususunda dilediği zaman değişiklik yapma hakkı saklıdır.    
 
12- Araç Kiracıya teslim edilmeden önce Kiracının finansal analizleri kobisoft.com.tr sitesi üzerinden Kiraya Veren tarafından sorgulanacaktır. Kiracı tarafından bu sorgulamaya müsaade edilmemesi ve/veya Kiracının finansal analiz sonucu Replease  araç kiralama şartlarını karşılamadığı taktirde Kiracı tarafından rezervasyon yapılmış olsa dahi Kiraya Veren Kiracıya araç teslimi yapmayacaktır. Kiracı bu durum nedeniyle hiçbir hak talebinde bulunmayacağını ve Kiraya Vereni araç teslimine zorlamayacağını peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.
 
13-Araç kullanım kilometre limitleri ekonomik grup araçlarda günlük 300 km aylık 3.500 km, orta ve üst grup araçlarda günlük 250 km aylık 3.000 km ile sınırlandırılmıştır. Kira süresi aylık km limitlerine ulaşması halinde hiç bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erecektir. Kiralanan araç için sözleşmede belirtilen aylık kilometre sınırlarının sözleşmede belirlenen süreden önce dolması durumunda araç Kiracı tarafından derhal kiralayana iade edilecek ve Kiracı araç için belirlenen  kiralama süresinin tüm kira bedelini Kiralayana ödeyeceğini peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.  Bu madde belirtilen bir ay 30 gün üzerinden değerlendirilir.Kilometre sınırının dolması ile aracın Kiralayana teslimi arasında geçecek sürede sınırı aşan her km için km başına 0,50-TL +KDV Kiralayan tarafından Kiracıya ayrıca fatura edilecek ve kredi kartından yapılan blokaj bedelinden tahsil edilecektir.  Bu kilometre aşımı içerisinde doğacak bakımların maliyetini de KİRACI üstleneceğini peşinen kabul beyan ve taahhüt eder. Günlük kiralamalarda Kiracı talep etmesi halinde „İlave kilometre paketi“ hizmetinden yaralanabilir. İlave Kilometre Paketleri, Sözleşmede belirtilen aylık kilometre kullanım hakkını geçemez.
 
14- Kiraya Verenin kiralanan aracı takip edebilmesi ve gerektiğinde aracı durdurup geri iade alabilmesi için kiralanan araçlara araç takip sistemi monte edilmiştir. Kiracı, kiraladığı araca araç takip sistemi monte edildiğini, aracın takip edildiğini ve bu sözleşmede belirtilen iade tarihinde aracı iade etmediği taktirde ve/veya sözleşme ilişkisi devam ederken Kiraya Veren tarafından gerekli görülen hallerde bu sistem kullanılarak aracın yerinin tespit edileceğini ve aracın durdurularak geri alınabileceğini ve bu hususlara muvafakat ettiğini, aracın durdurulması ve iade alınması nedeniyle Kiraya Verenden her ne ad altında olursa olsun her hangi bir tazminat ve/veya zarar ziyan talebinde bulunmayacağını peşinen kabul beyan ve taahhüt eder. Kiraya Veren de, aracı takip etme ve durdurma yetkisini kötüye kullanmayacağını peşinen kabul beyan ve taahhüt eder. Söz konusu araç takip sisteminin Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle zarar görmesi, sökülmesi, sökülmeye teşebbüs edilmesi ve sisteme müdahale edilerek sistemin etkisiz hale getirilmesi ve/veya getirilmeye çalışılması halinde Kiraya Verenin uğradığı sistemin söküp takma ve cihaz ücreti başta olmak üzere tüm zararları Kiracı tarafından derhal karşılanacaktır. Kiracı araç takip sistemine yapılan tüm müdahalelerin iş bu sözleşmenin feshi manasına geldiğini peşinen kabul eder.
 
15-Kiracı ve yetkili sürücüler kira süresi içinde kaza olması durumunda kiralayanın sigorta şirketinin çıkarlarını korumak için aşağıdaki önlemleri yerine getirir.

a)İlgili kişilerin ve tanıkların isim ve adreslerini almak,
b)Çift taraflı kazalarda karşı tarafın ehliyet, ruhsat ve trafik sigorta poliçelerinin fotokopisinin, mümkün olmadığı durumlarda bilgilerinin (Ehliyet No, Verildiği İl, Trafik Sigorta Poliçe Numaralarının ve Sigorta Şirketinin isim vs.)
c)Sorumluluğu ve suçu kabullenmemek,
d)Yeterli güvenlik önlemlerini almadan vasıtayı terk etmek,
e)Maddi ölümlü cismani zararla sonuçlanan bir kaza vukuunda durumu derhal en yakın güvenlik görevlilerine veya ilgili mercilere bildirmek,
f)Kaza bildirimini ve ilgili tutanak ve raporları en geç 24 saat içerisinde ilgili ofise ulaştırmak,
 
16-Kiralayan hiçbir şekilde kiracı tarafından vasıtada taşınan veya bırakılan herhangi bir malın kaybından veya hasar görmesinden sorumlu değildir. Kiracı, kiraya vereni bahsedilen türde bir kayıp ya da hasar sonucu meydana gelecek dava, suçlama, şikayet ve zarardan gayrikabili rücu olarak peşinen ibra eder.
 
17-Vasıtanın kiracı tarafından kullanılmadığı zamanlarda kiracı olası kaza ya da hırsızlıkları önlemek için gerekli tedbirleri almak ve vasıtanın kapılarını kilitlemekle yükümlüdür. Vasıtanın çalınması halinde kiracı vasıtanın ruhsatını ve anahtarlarını iade ederek gerekli önlemleri aldığını ve ilgili emniyet makamlarına haber verdiğini kanıtladığı taktirde sorumluluktan kurtulacak ve hırsızlık sigortasından (TP) yararlanacaktır.
 
18- Üçüncü şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zararlar tedavi giderleri aracın zorunlu Trafik Sigortası limitleri ile sınırlı olup meydana gelecek tüm sorumluluk ve tüm yükümlülükler kiracıya aittir.
 
19- Kiralayan vasıtanın üretimini yapmadığından vasıtanın ya da yedek parçalarının mekanik veya imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek kayıplarda hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 
20- Kiracı mal veya yolcu taşıdığı takdirde taşınan mal veya yolcu ile ilgili tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu peşinen kabul beyan ve taahhüt kabul eder.
 
21- Kiracı Kara Yolları Yönetmeliği ve yürürlükteki trafik kanunlara uymak zorundadır. Vasıtanın sürücüsü olarak bu yükümlülüklerden habersiz olduğunu iddia edemez. Kiracı Kara Yolları Yönetmeliği’ne aykırı davranış sonucu ortaya çıkan ceza ya da masraflardan sorumludur. Bu nedenle kiralayan taşınan mala gelebilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz.
 
22- Kiracının bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması halinde özellikle vasıtayı kararlaştırılan tarihte teslim etmemesi halinde;  kiracı, kiraya verene bahsedilen vasıtayı nerede olursa olsun ve ön uyarıya gerek kalmadan derhal geri alma yetkisi tanır. Vasıtanın kiralayan tarafından geri alınması sırasında vasıtada bulunan nesne veya maddelerin kaybından ya da hasarından kiralayan sorumlu tutulamaz. Ancak kiraya veren kiracının çıkarlarını korumak için her türlü önlemi alacaktır.
 
23- Eğer kiracı Ferdi Hayat Sigortası Poliçesini kabul ediyorsa kabul ettiğini belirten Ad ve Soyadının baş harflerini yazarak Poliçenin aşağıda açıklanan avantajlarından yararlanabilir.
a)Kaza anında şahıslara yardım,
b)Kiralanan vasıtanın yürümez hale gelmesi durumunda değiştirilmesi.  
 
24- Faturalar makbuz karşılığı nakit olarak ödenecektir. Ödeme yapılmadığı taktirde ödenmeyen miktar üzerinden aylık vadeli mevduata uygulanan en yüksek faiz talep edilir.
 
25- Yazılı olmadığı taktirde bu hüküm ve koşullardaki herhangi bir değişiklik ya da ek geçersizdir.
 
26- Kiracı kira bedelinin ödenmemesi durumunda hakkında iş bu sözleşme ile ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir talebinde bulunması halinde Replease teminat göstermeksizin ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı almaya yetkili olduğunu kabul eder. 
 
27- İş bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda çözüm yeri İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleridir.